simulant
MUNDGERUCH
2008, Lack auf Hochglanzpapier, 130 x 92 cm, I/V